FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A CON-TENDER MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Üzemeltető (cégjegyzékszám: 01-09-287053, adószám: 25749221-2-42, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) telefonszám: +36 30 253 3629; e-mail: , a továbbiakban: ”Üzemeltető”) üzemelteti a https://contender.hu weboldalt (a továbbiakban: ”Weboldal”).

A Weboldalt meglátogató személyek, mint felhasználók a felhasználással elfogadják és tudomásul veszik, hogy a felhasználásra a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Az Üzemeltető a Weboldalt kizárólag az Üzemeltető részére üzenetet küldő felhasználókkal való kapcsolattartás céljából üzemelteti, Weboldal az Üzemeltetővel való szerződéskötés céljára (így különösen szolgáltatás megrendelése céljára) nem szolgál.

A Weboldalon megjelenített leírások, szövegek, képek, videók egyéb szöveges és vizuális elemek az Üzemeltető tulajdonában álló, szerzői jog által védett vagy olyan tartalmak, melyek használatára és felhasználására az Üzemeltető jogosult.

A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját kockázatára használhatja, az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal használata során a Felhasználót ért esetleges károkért. Az Üzemeltető a Weboldalon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tehet elérhetővé. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért, azok jogszerűségéért. A felhasználók az általuk a Weboldal meglátogatása során tanúsított magatartásért kizárólagosan felelősek. Ha a felhasználó a felhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Weboldalon vagy ennek gyanúját kelti, az Üzemeltető jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak csak az Üzemeltető előzetes írásos engedélye esetén használhatóak fel. A Weboldalon elhelyezett, jogvédett tartalmakat az Üzemeltető engedélye nélkül tilos részben vagy egészben másolni, lementeni, vagy egyéb módon felhasználni. A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jogsértő felhasználás esetében az Üzemeltető e-mailben vagy postai úton megküldött felszólításának átvételét követően haladéktalanul köteles a Weboldalról jogosulatlanul átvett tartalmi és formai elemeket eltávolítani, megsemmisíteni továbbá tartózkodni a további jogsértésektől. Jogellenes felhasználás esetében az Üzemeltető kötbérre jogosult, amelynek összege 150.000,- Ft. Az Üzemeltető a jogosult a jogsértővel szemben a kötbéren felüli kárait követelni, és egyéb polgári jogi eljárást indítani. Az Üzemeltető jogfenntartással él, a jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott.

A jelen Felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó. A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Felhasználási feltételek többi részének érvényességét nem érinti.