ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a CON-TENDER MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-287053, adószám: 25749221-2-42, székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) telefonszám: +36 30 253 3629; e-mail: , a továbbiakban: ”Társaság”) Önt, mint a https://contender.hu/ internetes oldalon elérhető honlapja látogatóját az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete 12. cikkében foglalt kötelezettségeinek eleget tájékoztassa az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységeiről.

1. ALAPELVEK, AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGZÓK SZEMÉLYE

Társaságunk az adatkezelési tevékenysége során a GDPR 5. cikkének megfelelően alábbi alapelveket követi:
a) „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) „célhoz kötöttség” elve: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) „adattakarékosság” elve: a Társaságunk által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) „pontosság” elve: Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) „korlátozott tárolhatóság” elve: a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) „integritás és bizalmas jelleg” elve: megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Az adatkezelés jogalapjairól általánosságban:
Társaságunk kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezeli, egyéb módon nem gyűjt személyes adatot Önről. A személyes adatok kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek:
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
b) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
Adatkezelő személye:
Az Ön személyes adatainak kezelését a CON-TENDER MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő végzi:
• székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
• nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégírósága
• cégjegyzékszám: 01-09-287053
• honlap: https://contender.hu/
• postacím: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
• telefonszám: +36 30 253 3629
• e-mail:
• adószám: 25749221-2-42

Tevékenységünkre irányadó jogszabályok:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: ”GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Infotv.”)
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: ”Ehtv.”)
Az Ön személyes adatait Társaságunkon kívül az alábbi személyek ismerhetik meg:
Társaságunk az működési körében, továbbá az Ön kényelme érdekében olyan harmadik személyeket vesz igénybe, akik megismerhetik az Ön adatait („adatfeldolgozók” vagy önálló adatkezelők/külső szolgáltatók). Ezen harmadik személyek ugyancsak adatkezelési tevékenységet végezhetnek:
• Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., e-mail: , adószám: 14571332-2-42, a továbbiakban: ”Tárhelyszolgáltató”)
• Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc. (székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: , elérhetősége: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország, a továbbiakban: ”Facebook”)

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

2. TÁRSASÁGUNK ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS

A jelen pontban arról olvashat tájékoztatást, hogy Társaságunk egyes tevékenységei során mely személyes adatait kezeli, milyen célból, milyen időtartamig, továbbá arról, hogy ezen adatkezeléssel járó tevékenységnek mi a jogalapja.
2.1 Kapcsolatfelvétel a honlapon elhelyezett elérhetőségeken keresztül
A honlap üzemeltetésének célja, hogy bemutassuk Társaságunk tevékenységét, és lehetőséget biztosítsunk a kapcsolatfelvételre. Ön az e-mail címre írt e-maillel, a honlapon a Kapcsolat menüpontból elérhető sablon kitöltésével, vagy a +36 30 253 3629 telefonszámon.
Az adatkezelés célja:
a Társaságunk működésével kapcsolatos kérések megválaszolása, kapcsolattartás, árajánlat kérések feldolgozása.
Az adatkezelés jogalapja:
az Ön tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]
A kezelt adatok köre:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolattartás során Ön által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama:
a beérkezett elektronikus üzeneteket Társaságunk 1, azaz egy évig kezeli, ezt követően törli.
A személyes adatok címzettjei:
a kapcsolatfelvétel során megismert személyes adatokat harmadik személy számára nem továbbítjuk. A telefonhívást Társaságunk nem rögzíti, a beérkezett elektronikus üzenetek a Tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

2.2 Kapcsolatfelvétel a Facebook Messenger chat ablakon keresztül
Ön a honlapon elhelyezett Facebook Messenger chat-en keresztül is felveheti a kapcsolatot Társaságunkkal. A Facebook plugin beépülő modullal közös adatkezelés valósul meg, azaz a Facebook is adatkezelőnek minősül. A Facebook adatkezelési tájékoztatója a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation oldalon érhető el.
Az adatkezelés célja:
a Társaságunk működésével kapcsolatos kérések megválaszolása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:
az Ön tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja]
A kezelt adatok köre:
vezetéknév, keresztnév, Facebook avatarkép (profilkép), az Ön scoped ID-ja (ez egy Facebook azonosító), az Ön által küldött összes üzenet
Az adatkezelés időtartama:
a berkezett Messenger üzeneteket Társaságunk az Ön kérésére törli, ugyanakkor azokat a Facebook (adatkezelési szabályzata szerint) továbbra is kezelheti.
A személyes adatok címzettjei:
az adatok a Facebook szerverén kerülnek rögzítésre.

Tájékoztatjuk, hogy a Facebook kívüli adatkezelőnek minősül, amelyre tekintettel részükre adat csak akkor továbbítható, ha ezen adatkezelő a GDPR V. fejezetében foglalt követelményeknek megfelelnek. Tájékoztatjuk, hogy a Facebook részese az EU–USA adatvédelmi pajzs („Privacy Shiled Framework”) keretrendszernek, amely garantálja, hogy az GDPR által előírt adatbiztonsági követelmények teljesüljenek. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs gondoskodik a személyiségi jogok hatékony védelméről, biztosítékokat nyújt az USA kormányzata általi adathozzáférésekkel szemben, és szigorú kötelezettségeket ró azon vállalatokra, amelyek személyes adatokat kapnak az EU-ból. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs egy megfelelési nyilatkozattételre épül, melynek következményeként az amerikai vállalatok kötelesek megfelelni számos adatvédelmi alapelvnek, azaz az EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer Alapelveinek. Az Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerrel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://www.privacyshield.gov/ oldalon találhat.
2.3 Adatkezelés az contender.hu honlap meglátogatása során
A https://contender.hu honlap annak meglátogatásával – sütik használatával – automatikusan adatokat gyűjthet. A sütik használatáról bővebb tájékoztatást a 3. fejezetben olvashat.
Az adatkezelés célja:
a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honlapot érő támadások beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.
Az adatkezelés jogalapja:
Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a honlap rendeltetésszerű és biztonságos működését biztosítani tudja [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]
A kezelt adatok köre:
IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.
Az adatkezelés időtartama:
az adatok naplózását a honlap automatikusan végzi el, és azokat a sütik különböző ideig tárolják. Erről részletes információkat a 3. pontban olvashat.
A személyes adatok címzettjei:
az adatokat Társaságunk harmadik személynek nem továbbítja, azok a Tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

3. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

Általánosságban a sütik (cookie-k) használatáról
A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok (betűből és számokból álló információcsomagok) amelyek a https://contender.hu honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. Használatának az a célja, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködjön abban, hogy releváns, statisztikai információkat gyűjtsön a honlapot meglátogató személyekről, így Önről is. A sütik (cookie-k) többsége nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Ön számítógépe (vagy egyéb olyan eszköze, amellyel a honlapot meglátogatja) tárol, ezáltal Ön beazonosítható.
A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik (cookie-k) letöltését és használatát, ugyanakkor Önnek megvan a lehetősége arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa. Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Társaságunk hozzájárulást igénylő sütiket nem használ a honlapon. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A használatot támogató sütik lehetővé teszik, hogy a honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott, annak érdekében, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a honlapot azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A honlap ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

4. ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja Társaságunk rendelkezésére a kapcsolattartása során.
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, illetve közölhetjük, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakkal ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, Kormányhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

5. JOGORVOSLAT

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat a honlapon feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

Ön jogosult
• az általunk végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
• az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
• tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);
• gyakorolni az adathordozhatósághoz valójogát;
• bíróság előtt jogorvoslattal élni, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tenni, illetve eljárást kezdeményezni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:
• Honlap: https://naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

6. AZ ÖN JOGAI

a) Hozzájárulás visszavonása
Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
• a regisztráció törlésével,
• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
• a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 2, azaz kettő munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetjük.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, továbbá bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetében az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg adatokat haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

b) Tájékoztatáshoz való jog
Kérelmére Társaságunk tájékoztatja Önt az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról (ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól), az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatást. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, GDPR 12. cikk (5) bekezdése szerint figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre Társaságunk díjat számít fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
c) Helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk az adatkezelés iránti jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük az elutasítás indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
d) Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a hozzájáruláson vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor kezelhetjük tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben Társaságunk úgy döntött, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk ezen határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
e) Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ennek érdekében Társaságunk az Ön által kért adatokat elektronikus üzenet útján bocsátja az Ön, vagy az Ön által megjelölt más adatkezelő rendelkezésére, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Budapest, 2020. június 15.